Privacy policy

Dit is een privacy policy van Nova Silva B.V. gevestigd te Zoelen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11070282. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor werknemers, uitzendkrachten, stagiaires en sollicitanten geldt deze privacy policy niet.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • contactpersoon bent (of een van de contactpersonen) vanuit de organisatie waarvoor uw werkt en deze organisatie leverancier of afnemer is van Nova Silva B.V. ;
 • zich aanmeld voor onze nieuwsbrief;
 • via het contactformulier op de website contact met ons opneemt;
 • direct met ons contact opneemt via het email-adres en/of telefoonnummer op de website;
 • uw contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken (zoals gegevens vermeld op visitekaartjes);
 • zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement of training;
 • een product of dienst van ons gebruikt.

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • naam;
 • adres;
 • email-adres;
 • telefoonnummer;
 • geslacht;
 • bankrekeningnummer (van organisatie, voor versturen van facturen);
 • gegevens over voorkeuren (voor specifieke thema’s/diensten/producten);
 • functie.

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 • producten of diensten te factureren;
 • nieuwsbrieven te verzenden;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • uit te nodigen voor evenementen en trainingen.

2. Informatie, wijziging, correctie, verwijdering, overdracht en bezwaar

U kunt contact met ons opnemen via privacy@novasilva.com voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • correctie, beperking, het verwijderen of overdracht van uw gegevens;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Nova Silva B.V.

3. Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

Nova Silva B.V. zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacy policy of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Wijzigingen privacy policy

Het kan voorkomen dat deze privacy policy in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen